Ибадулла Самандарович Байджанов
МУЛОҲАЗА: иқтисодий урбанизация. Ўқув қўлланма


«Ша?ар и?тисодиёти»

Кенг маънода ша?ар и?тисодиёти ша?ардаги барча и?тисодий фаолият сифатида тал?ин этилади. Ушбу ?удудда и?тисодий yсишни ривожлантиришга ?одир бyлган кyплаб и?тисодий агентлар фаолият кyрсатиши мумкин. Бу ерда ?ар ?андай и?тисодий фаолиятни жойлаштириш тy?рисида ?арор одатда ?абул ?илинади

Ша?ар и?тисодиёти

Ша?ар и?тисодиёти

Ша?ар и?тисодиёти

Ша?ар и?тисодиёти

Ша?ар и?тисодиёти

Ша?ар и?тисодиёти

Ша?ар и?тисодиёти

Ша?ар и?тисодиёти

Ша?ар и?тисодиёти

Ша?ар и?тисодиёти

Ша?ар и?тисодиёти

Ша?ар и?тисодиёти

Ша?ар и?тисодиёти

Ша?ар и?тисодиёти

Ша?ар и?тисодиёти

Ша?ар и?тисодиёти

Ша?ар и?тисодиёти

Ша?ар и?тисодиёти

Бизнес ша?ар yз ваколатлари доирасида ?абул ?илинган меъёрий ?ужжатлар ор?али ушбу ?арорларга таъсир ?илиши мумкин, масалан, ша?арсозликни тартибга солиш ?аерда ва нимани ?уриш мумкинлигини, ?аерда ва нимада эмаслигини ани?лаши мумкин.

Аммо ша?ар ?удудида и?тисодиётнинг барча тармо?лари орасида тор маънода ша?ар и?тисодиёти деб таърифланиши мумкин бyлганлар мавжуд, яъни и?тисодий фаолият сифатида, унинг ташкил этилиши алла?ачон сезиларли даражада – нафа?ат тартибга солиш ваколатлари доирасида – ша?арнинг давлат бош?арув тизимига бо?ли?.

И?тисодиётни модернизация ва диверсификация ?илишда инвестицияларнинг тутган yрни

И?тисодиётни модернизация ва диверсификация ?илишда инвестицияларнинг тутган yрни

И?тисодиётни модернизация ва диверсификация ?илишда инвестицияларнинг тутган yрни

И?тисодиётни модернизация ва диверсификация ?илишда инвестицияларнинг тутган yрни

И?тисодиётни модернизация ва диверсификация ?илишда инвестицияларнинг тутган yрни

И?тисодиётни модернизация ва диверсификация ?илишда инвестицияларнинг тутган yрни

И?тисодиётни модернизация ва диверсификация ?илишда инвестицияларнинг тутган yрни

И?тисодиётни модернизация ва диверсификация ?илишда инвестицияларнинг тутган yрни

И?тисодиётни модернизация ва диверсификация ?илишда инвестицияларнинг тутган yрни

И?тисодиётни модернизация ва диверсификация ?илишда инвестицияларнинг тутган yрни

И?тисодиётни модернизация ва диверсификация ?илишда инвестицияларнинг тутган yрни

И?тисодиётни модернизация ва диверсификация ?илишда инвестицияларнинг тутган yрни

И?тисодиётни модернизация ва диверсификация ?илишда инвестицияларнинг тутган yрни

Бу уй-жой коммунал хyжалиги, йyл транспорти ва ижтимоий инфратузилма, ша?ар ?удудини ободонлаштириш ва бош?а кyп нарсалар. Ша?ар yзи бюджет мабла?ларини киритмаса ?ам, ушбу со?алардаги инвестиция жараёнларига ?ал ?илувчи таъсир кyрсатиши мумкин.

Ушбу ишда ша?ар и?тисодиёти асосан кенг маънода тушунилади, гарчи баъзи ?олларда, масалан, ша?арсозликни тартибга солиш ва уй-жой сиёсати yртасидаги бо?ли?ликни кyриб чи?ишда, ша?ар и?тисодиётини бош?ариш доирасида бозор субъектларининг и?тисодий фаолиятига жамоатчилик таъсирининг имкониятларига кyпро? эътибор ?аратилади.

Ўзбекистонда урбанизация жараёни

Ўзбекистон Бош вазириннг таъкидлашича, урбанизация жараёнларини давлат томонидан тартибга солиш ва давлат уй-жой сиёсатини амалга ошириш таъминланади.

Бунинг учун 2030 йилгача ша?арсозликни ривожлантириш концепцияси, шунингдек, кам таъминланган оилалар учун ипотека кредитлари учун бошлан?ич тyлов ёки фоизларни давлат бюджетидан субсидиялар тизими амалга оширилади.

«Турар жой биноларини ?уришда энергия тежайдиган ?урилиш материалларининг янги турларидан кенг фойдаланилади. Уйда ?ишло?ларда улар 5—7 ?аватда, ша?арларда 12-16-18 ва ?атто 30 ?аватда ?урилади», – деди у. Ўзбекистонда бюджет, молия ва пул-кредит со?асидаги исло?отлар давом эттирилади. Aввало, молия ва пул-кредит сиёсатини мувофи?лаштириш яхшиланади.

Хал?аро стандартларга мувофи? давлат ?арзини самарали бош?ариш, уни макрои?тисодий бар?арорлик учун хавфсиз даражада ушлаб туриш ва давлат кафолатлари механизмини такомиллаштириш учун «Давлат ?арзи тy?рисида» ги ?онун лойи?аси ишлаб чи?илади.

Бундан таш?ари, 2020—2024 йилларда давлат молиясини бош?ариш тизимини такомиллаштириш стратегияси ишлаб чи?илади, шу жумладан янги «натижаларга асосланган бюджет тизимини» жорий этиш, бюджет тy?рисидаги маълумотларнинг шаффофлигини таъминлаш ва бюджет жараёни устидан парламент ва жамоатчилик назоратини кучайтириш.

Давлат бюджети харажатларининг ижтимоий йyналиши са?ланиб ?олади, ма?аллий бюджетларнинг муста?иллиги ва ма?аллий ?окимият органларининг жавобгарлиги оширилади.

?абул ?илинган Соли? кодексини янги та?рирда амалиётга татби? этиш ва «адолатли» соли? тизимини яратиш ма?садида мамлакат соли? маъмуриятини исло? ?илишни давом эттиради.

Соли? тизимини янада соддалаштириш ва самарали соли?-бюджет сиёсатини олиб бориш бyйича чоралар кyрилади. Ушбу ма?садларга эришиш учун 2021—2023 йилларга мyлжалланган фискал стратегия ишлаб чи?илади. Умумий фискал балансни (консолидацияланган давлат бюджети ва давлат ?арзи) ЯИМнинг ?озирги 2,7 фоизидан 2022 йилда 1,5 фоизгача камайтириш режалаштирилган.

Шу билан бирга, валюта бозорини ривожлантириш стратегияси ва «Капитал бозори тy?рисида» ги ?онун лойи?аси, шунингдек, валюта айирбошлашнинг замонавий механизмларини жорий этиш учун ?имматли ?о?озлар бозорини ривожлантириш стратегияси ишлаб чи?илиши ва Миллий валютанинг бар?арорлигини таъминлаш ва тартибга солиш назарда тутилмо?да

Банк тизимининг молиявий бар?арорлигини муста?камлаш, су?урта ва лизинг тизимларини ривожлантириш бyйича чоралар кyрилади. Я?ин келажакда президентга банк секторини ривожлантиришнинг узо? муддатли стратегияси та?дим этилиши кутилмо?да. «Банк бyлмаган кредит ташкилотлари тy?рисида» ги ?онун лойи?аси ишлаб чи?илади.

Президентнинг топшири?ига биноан Aмерика Бостон Консалтинг Гуру?и (БCГ) мутахассисларини жалб ?илган ?олда ишлаб чи?арилган ?ишло? хyжалигини диверсификация ?илиш концепцияси амалга оширилади. Шу билан бирга, ?ишло? хyжалиги со?асини модернизация ?илиш ва жадал ривожлантириш ор?али ози?-ов?ат хавфсизлигини таъминлаш ва ер ва сув ресурсларидан о?илона фойдаланишни таъминлаш чоралари кyрилади.

«Бизнинг асосий вазифамиз пахта ва ?алла саноатида бозор тамойилларини жорий этиш, ерга эгалик туй?усини кучайтириш, наслчилик ва уру? етиштиришни ривожлантириш, yсимликларни ?имоя ?илиш ва кyп тармо?ли фермер хyжаликларини ривожлантиришдир», деди у.
this