Ибадулла Самандарович Байджанов
МУЛОҲАЗА: иқтисодий урбанизация. Ўқув қўлланма

МУЛО?АЗА: и?тисодий урбанизация. Ў?ув ?yлланма
Махмуд Ибадуллаевич Самандаров

Ибадулла Самандарович Байджанов

Бутун дунёда ?озирги тарихий бос?ичда ша?арлар минта?алар, мамлакатлар и?тисодий ривожланишида ва ?аттоки глобал ривожланиш жараёнида роли сезиларли даражада ошиб бормо?да.Шу муносабат билан муаллифлар китобнинг сарлав?асига «МУЛО?АЗА: и?тисодий урбанизация» нинг умумий жараёни тy?рисида бироз фикрлар эркинлигини берди.Биринчи навбатда ша?арларни тад?и? ?илишни давом эттирадиган бакалавриат ва магистр талабалари бyлишини кутмо?дамиз, китоб y?увчилар учун фойдали бyлишига умид ?иламиз.

МУЛО?АЗА: и?тисодий урбанизация

Ў?ув ?yлланма

Ибадулла Самандарович Байджанов

Махмуд Ибадуллаевич Самандаров

© Ибадулла Самандарович Байджанов, 2021

© Махмуд Ибадуллаевич Самандаров, 2021

ISBN 978-5-0053-9107-0

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Муаллифлар

Та?ризчилар

М.Б.Сетмаматов Урганч Давлат университетининг «Архитектура» кафедраси мудири доцент, архитектура фанлари номзоди

?. Ахмедов Урганч Давлат университетининг«?урилиш» кафедраси мудири доцент, техника фанлари номзоди

Байджанов Ибадулла Самандарович, Самандаров Махмуд Ибадуллаевич.

«МУЛО?АЗА: и?тисодий урбанизация»

Аннотация

Бутун дунёда ?озирги тарихий бос?ичда ша?арлар минта?алар, мамлакатлар и?тисодий ривожланишида ва ?аттоки глобал ривожланиш жараёнида роли сезиларли даражада ошиб бормо?да.

Шу муносабат билан муаллифлар китобнинг сарлав?асига «МУЛО?АЗА: и?тисодий урбанизация» нинг умумий жараёни тy?рисида бироз фикрлар эркинлигини берди. Китобни тайёрлашда муаллифлар 2015—2017 йиллар якунлари бyйича олинган асосий натижалар ва хулосаларни умумлаштирди, тизимлаштирди ва янгилади.

Биринчи навбатда ша?арларни тад?и? ?илишни давом эттирадиган бакалавриат ва магистр талабалари бyлишини кутмо?дамиз, аммо китоб кенгро? y?увчилар учун фойдали бyлишига умид ?иламиз.

Сyз боши

Урбанизация бу нафа?ат ша?арларнинг кескин кyтарилиши ва ривожланиши, ша?ар а?олиси улушининг ошиши, балки ша?арларнинг жамият хаётининг барча со?аларидаги yрни ва а?амиятининг ошиши ?амда ша?ар йyлининг устунлиги ?исобланади.

Ша?ар саноат ташкилий, и?тисодий, маъмурий, транспорт ва бош?а функцияларни бажарадиган (аммо ?ишло? хyжалиги эмас) йирик а?оли пунктидир. География фанида а?оли пунктларини yрганишда шаклланган ?оидаларга кyра, субъект уларнинг давлат, хал?аро ?атто оммавий ша?ар тизимларидаги майдони ёки уларнинг ички тузилмаларининг автоном ривожланаётган тизим сифатида шаклланиши деб ?исобланган.

Кyпгина олимлар, шу жумладан БМТнинг Молия ва жамоатчилик билан ало?алар департаментининг а?оли бyйича мутахассислари, глобал и?тисодий тизимдаги йирик ша?арларни ми?дорий мезонларга ?араб ани?лайдилар, шу жумладан: а?оли 10 миллион ва ундан орти? ва ундан ю?ори; а?оли зичлиги-камида 2 минг киши. км 2; битта транспорт тармо?и билан бо?ланган кyплаб ?yшни ша?ар агломерацияларининг бирлашиши натижасида пайдо бyлган энг катта жойлашиш шаклидаги каби улкан фазовий тарозилар.

Бундай ша?арлар мегаполислар деб номланади. БМТ экспертлари томонидан «мегаполислар» деб номланган глобал и?тисодий тизим маконидаги етакчи агломерациялар сифатида йирик а?оли пунктларини ани?лашга бундай ми?дорий ёндашув билан 2012 йилда уларга 23 та энг йирик ша?арлар бириктирилган: Токио – 37,2 миллион киши, Дехли – 22,7 миллион киши, Нью-Йорк – 20,4 миллион киши, Истанбул – 3 миллион киши ва бош?алар.

Сyнгги пайтларда и?тисодий жи?атдан ривожланган мамлакатларда ша?ар а?олисининг улуши алла?ачон а?олининг 75—80 фоизини ташкил ?илмо?да ва бу кyрсатгич yша даражада са?ланиб ?олмо?да, бу ривожланиётган мамлакатлар ?а?ида гапириш мумкин эмас, чунки у ерда ша?ар а?олисининг улуши анча паст.

Биро? ривожланаётган дунёнинг минта?алари бор, улар бир ?атор сабабларга кyра Лотин Америкасининг кyплаб мамлакатларида бyлгани каби урбанизациянинг табиий даражаси анча ю?ори. Шу муносабат билан ривожланаётган мамлакатларда урбанизация жараёни жуда тез суръатларда давом этмо?да. Бу сyнгги йилларда ша?ар а?олиси сонини кyпайишига олиб келади, бу эса а?оли сонининг умумий yсиш суръатларидан устундир.

А?олининг ?ишло?лардан катта ша?арларга кyчиб yтиши и?тисодий жи?атдан ор?ада ?олган давлатларга хос бyлиб, уларда ?ишло? а?оли пунктларида ишсизлик кyлами улкан ва мамлакатда иложи борича ша?ар а?оли пунктлари тармо?и жадал ривожланмо?да.

?андай иш топиш.

Замонавий шароитда олимларнинг катта ва yта йирик ша?арларга бyлган эътиборининг тобора ортиб бориши тегишли жараёнларнинг жадал шаклланишининг табиий натижаси бyлди: жадал ривожланаётган урбанизация, ша?ар а?олисининг тез yсиши.

1970—2012 йилларда ша?арларда яшовчилар сони ?арайиб 10 баробар кyпайди – 39,5 миллиондан 369,4 миллион кишига, шунингдек ша?ар а?оли пунктлари сони ва ?ажмида yсиш кузатилмо?да:

1975—2012 йилларда 10 миллиондан орти? а?олиси бyлган ша?ар ва ша?ар агломерациялари сони 7,7 баробар ошди, 5 дан 10 миллион кишига – 2,9 марта 1 миллиондан 5 миллион кишига ?адар. – 2,7 марта 500 мингдан 1 миллион кишига – дунёнинг ривожланган минта?аларида ша?ар а?олисининг умумий сонидаги улушининг са?ланиб ?олиши 2,3 баробар ни?оят: 1950 йилда ша?ар а?олиси 58, 4% га кам ривожланган минта?аларда эса 17,4% га 2012 йилда ривожланганларда 77,4% кам ривожланганларда 46,6% мутахассислар урбанизация жараёнларининг интенсивлиги энг кам даражада yсишини тахмин ?илганда ривожланган минта?алар бу ерда 2025 йилга келиб ша?ар а?олисининг улуши 55,7 фоизга кyпаяди.

Глобаллашув шароитида йирик ша?арларнинг ишлаш муаммоларини Англия, Канада, Германия, Австралия, А?Ш ва бош?алар олимлари томонидан олиб борилган тад?и?отлар натижаларига кyра, бу учун мухим хусусиятлар тизимини шакллантириш мумкин. Глобал и?тисодиётдаги мегаполисларни ани?лаш, шу жумладан: и?тисодий фаолият хилма-хиллигини кенгайтириш: ривожланган инфратузилма – ишлаб чи?ариш, транспорт, интеллектуал: молиявий, илмий, инновацион, маданий марказ ма?оми: турли хил ишчи кучининг мавжудлиги.

Барча мегаполислар ми?дорий мегаполислар ?исобланади. Биро? ?амма ?ам мегаполислар глобал функцияларни бажармайдилар, бунинг натижасида уларнинг ?аммасида ?ам мегаша?арлар, хусусан жа?он и?тисодиётининг энг ?ашшо? мамлакатлари, мегаполислар даражасига кyтарилиш учун барча имкониятлар мавжуд эмас.

Олимларнинг фикрига кyра, жа?он а?амиятига эга ша?арларнинг энг му?им кyрсатгичлари ?уйидагилардир: энг ю?ори ишлаб чи?ариш ва инновацион фаолият ва унинг самарадорлиги: ривожланган бизнес инфратузилмаси ва молиявий бар?арорликнинг мавжудлиги: таълим, тиббий ва транспорт хизматларининг сифати, фу?ораларнинг шахсий хавфсизлиги.

Ишлаб чи?ариш транспорт ва ало?а омилларининг яхлит бозорлари туфайли yсиб, бир-бири билан бирлашадиган кучли ша?ар агломерациялари асосида пайдо бyлган мегаполислар ва инфратузилма, ердан фойдаланиш тизимлари, товар ва хизматларнинг катта о?имларини ишлаб чи?ариш ёки харакатланишини таъминлаш учун катта функцияларни бажарадиган мегаминта?аларни шакллантиришга туртки беради.

Шундай ?илиб инсон капитали ва инновацияларни ишлаб чи?аришга асосланган янги и?тисодиёт бугунги кунда бунинг учун барча зарур шароитларни яратадиган ша?арларда ривожланишга ?одир, яъни и?тисодий урбанизация жараёни мавжуд.

Шу билан бирга шуни таъкидлаш керакки, бу ерда ша?арлар ?а?ида гап кетганда биз албатта уларнинг расмий чегаралари ичидаги ша?ар а?оли пунктларини эмас, балки ушбу чегаралардан таш?арига чи?адиган ша?ар агломерациясини, табиий равишда ю?ори даражадиги а?оли яшаш жойларини назарда тутамиз.

Ша?ар yз ваколатлари доирасида ?абул ?илинган меъёрий хужжатлар ор?али ушбу ?арорларга таъсир кyрсатиши мумкин. Масалан. ша?арсозликни тартибга солиш ?аерда ва нимани кyриш мумкинлигини, ?аерда ва нимада эмаслигини ани?лаш мумкин.

Аммо ша?арда и?тисодиётнинг барча со?алари орасида битта мавжуд бу тор маънода ша?ар и?тисодиёти деб таърифланиши мумкин, яъни и?тисодий фаолият сифатида унинг ташкил этилиши алла?ачон сезиларли даражада – нафа?ат тартибга солиш ваколатлари доирасида ша?арнинг давлат бош?арув тизимига бо?ли?.

Бу уй жой коммунал хyжалиги, йyл транспорти ва ижтимоий инфратузилма, ша?ар худудини ободонлаштириш ва бош?а кyп нарсалар, ?атто ша?ар yзи бюджет мабла?ларини киритмаса ?ам, ушбу со?алардаги инвестиция жараёнларига ?ал ?илувчи таъсир кyрсатиши мумкин.

Китоб беш бобдан иборат.

Дастлабки кириш боби ша?арлар ва ша?ар агломерацияларининг минта?алар ва мамлакатларнинг ижтимоий-и?тисодий ривожланишининг ?аракатлантирувчиси сифатидаги ролининг назарий масалаларига, шунингдек ша?ар ва ша?ар агломерациясини ривожлантириш учун замонавий дунё сиёсатини та?лил ?илишга ба?ишланган. Ушбу бобнинг ма?сади шу жумладан илмий адабиётларда назарий тушунчаларни ва турли мамлактлар ва хал?аро ташкилотларнинг дастурий хужжатларидаги ма?садларни амалий белгилашни мисоллари ор?али ша?арсозликнинг, хусусан, и?тисодий ривожланиш учун му?имлигини замонавий тушунишни намойиш этиш.

Иккинчи бобда муаллифларнинг Россия ша?арларининг танланган гуру?лари учун ялпи ша?ар ма?сулоти ва иккинчисининг и?тисодий yсишга ?yшган ?иссасини ба?олаш натижалари келтирилган.

Учинчи бобда y?увчига и?тисодий фаолиятнинг турли со?аларининг ялпи ма?сулотга ?yшган ?иссасини та?лил ?илиш билан танишиш таклиф этилади.

Тyртинчи бобда биз ша?арлар ва ша?ар агломерацияларининг турли йyналишдаги ижтимоий-и?тисодий ривожланиш кyрсатгичлари тизимини (демографик кyрсатгичлар, а?оли ?аракатчанлиги кyрсатгичлари, ме?нат бозори конъюнктураси, а?оли даромадлари, и?тисодиёт ва инвестициялар ?аёт сифати, уй-жой секторининг ?олати). Россияда ва чет элларда ?yлланилган кyрсатгичларни тахлил ?илиш асосида янги тизим «Ша?ар барометри» шунингдек Россия ва хорижий ша?арлар ва агломерациялар учун баъзи кyрсатгичларнинг ?ийматларини та??ослаш натижалари таклиф этилади.

Бешинчи боб Россия ша?арларини замонавий ривожлантиришнинг энг долзарб масалаларидан бири уй-жой ва ша?арсозлик сиёсатига ба?ишланган. Агар ша?арсозлик бyйича давлат сиёсатининг асосий ма?сади уларни и?тисодий yсиш омиллари сифатида ишлатиш бyлса унда уй-жой сиёсати ва ша?арсозлик сиёсатини ?ам миллий даражада ?ам ша?арлар даражасида уй?унлаштириш зарурлиги кун тартибида биринчи yринда туради.

Ша?ар агломерациялари.

Уй-жой сиёсатининг ша?арсозлик билан уй?унлик даражасини ошириш учун му?им чора тадбирлар талаб ?илинади. Албатта и?тисодий урбанизация, унинг барча ?ирралари ва омилларини та?лил ?илиш битмас-туганмас. Муаллифлар китобхонлар хукмига та?дим этилган асар узо? йyлнинг бошланиши эканлигини тушунишади ва барча ша?ар тад?и?отчиларини ушбу асарга ?yшилишга, тан?ид ?илишга ча?иришади ва ба?слашиш, янги ?ояларни таклиф ?илиш. Айни?са бизнинг асосий y?увчиларимиз ша?арларни yрганиш мавзусини давом эттирадиган ва давом этирадиган бакалавр ва аспирантлар бyлишига умид ?иламиз. Аммо биз китоб кенгро? y?увчилар учун фойдали бyлишига умид ?иламиз.
Новости
Библиотека
Обратная связь
Поиск
this