Ибадулла Самандарович Байджанов
МУЛОҲАЗА: иқтисодий урбанизация. Ўқув қўлланма


Ижтимоий со?ада асосий вазифалар тиббиёт, таълим, жисмоний тарбия ва спортни ривожлантириш, ушбу со?алардаги инфратузилмани яхшилаш, бир сyз билан айтганда «инсон капиталини ривожлантириш» деб таъкидлади Aбдулла Aрипов.

Хусусан, узлуксиз таълим тизимини ривожлантириш со?асида янги та?рирдаги «Таълим тy?рисида» ги ?онун ?абул ?илинади. Aмалиётга «Мактабгача таълим ва тарбия тy?рисида» ги янги ?онун киритилади. Мактабгача таълим муассасалари тармо?ини кенгайтириш учун янада ?улай шарт-шароитлар яратиш, шунингдек, давлат-хусусий шериклик самарали тизимини ривожлантириш бyйича чора-тадбирлар белгиланган.

Мактабгача таълимнинг му?обил шакллари 2020—2022 йилларда жорий этилади. 2021 йилда 6 ёшли 692 минг бола мактаблардаги мажбурий бир йиллик бепул y?ув гуру?лари билан, 2022 йилда эса 3—7 ёшдаги 2 миллион бола (70%) мактабгача таълим ташкилотлари билан тyли? ?амраб олинади.

Ёшлар yртасида олий маълумотга ?абул ?илиш 2025 йилга келиб 20 фоиздан 35 фоизгача оширилади. Бундан таш?ари, беш йил ичида хорижий хусусий университетлар сони камида 30 тага етказилади.

Университетларда y?ув жараёнини бос?ичма-бос?ич кредит-модулли тизимга yтказиш ва ил?ор олий таълим стандартларини жорий этиш бyйича чоралар кyрилади.

Бундан таш?ари, со?ли?ни са?лаш тизимини ривожлантириш, мажбурий тиббий су?уртага yтиш ва со?ли?ни са?лаш ташкилотларини молиялаштириш тизимини тубдан исло? ?илиш бyйича таклифлар ишлаб чи?илади ва амалга оширилади.

2022 йилга келиб, минта?алар замонавий ускуналар билан жи?озланган ва ягона ча?ири? марказига уланган 1500 та Форд реанимацион автомобилларини ?абул ?иладилар. Ўтган йили Тошкентга 150 та шундай транспорт воситаси келтирилган.

Жисмоний тарбия ва спортни 2030 йилгача ривожлантириш концепцияси ишлаб чи?илади.

Туризм со?асини ривожлантириш ва туризм инфратузилмасини кенгайтириш учун зарур шарт-шароитларни яратиш ва 2019—2025 йилларда туризмни ривожлантириш концепциясининг устувор йyналишларини амалга ошириш ор?али 2020 йилда 7 миллион, 2025 йилда эса 12 миллион чет эллик сайё?лар ташриф буюриши кутилмо?да..

?укумат аёлларнинг жамиятдаги yрни ва фаоллигини ошириш бyйича тизимли ишларни давом эттиради, деди Aбдулла Aрипов. 2020 йилда 3000 аёл имтиёзли кредит олади

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 28 декабрдаги Мурожаатномасида «бугунги кунда мамлакатда урбанизация даражаси 35,5 фоизни ташкил этади, агар бугун чоралар кyрилмаса, демак, пасайиш э?тимоли бор ушбу кyрсаткичда.»

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 10 январдаги «Урбанизация жараёнларини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тy?рисида» ги фармонидан, мамлакатдаги урбанизация жараёнларини тубдан такомиллаштиришнинг асосий йyналишлари сифатида ?уйидагилар назарда тутилмо?да:

– принципиал жи?атдан янги уй-жой сиёсатини амалга ошириш асосида урбанизация жараёнларини фаоллаштириш;

– жисмоний ва юридик шахсларнинг турар жой, нотураржой бинолари ва иншоотлари остидаги ер участкаларига эгалик ?у?у?ини амалга оширишни кафолатлаш

– а?олининг ?ишло? жойлардан ша?арларга эркин ?аракатланиши учун шароит яратиш;

– йирик ша?арлар а?олиси фаровонлигини оширишни таъминлаш,

– yрта ша?арларни бош?ариш бyйича ил?ор хал?аро тажрибани кенг жорий этиш;

– йирик ша?арларга туташган йyлдош ша?арлар тармо?ини кенгайтириш

– Ўзбекистон Республикаси И?тисодиёт ва саноат вазирлиги ?узуридаги ша?арсозлик агентлиги; – Ўзбекистон Республикаси И?тисодиёт ва саноат вазирлиги ?узуридаги ша?арсозликни ривожлантириш жам?армаси. 2019 йил 1 июлга ?адар 2030 йилгача Ўзбекистон Республикасида урбанизацияни ривожлантириш концепциясини тасди?лаш тy?рисида Ўзбекистон Республикаси Президентининг ?арори лойи?асини та?дим этиши назардадур.

2019 йил 1 июнгача 2020—2025 йилларда комплекс уй-жой ?урилиши давлат дастурларининг асосий прогноз параметрларини тасди?лаш тy?рисида Ўзбекистон Республикаси Президентининг ?арори лойи?асини та?дим этинг.

2019 йил 1-ноябргача yрта муддатли исти?болда сунъий йyлдош ша?арларга айланадиган а?оли пунктлари рyйхатини шакллантиринг.

Ўзбекистон Республикасида урбанизацияни тартибга солишни таъминлаш бyйича «Йyл харитаси» тасди?лансин.

Урбанизациянинг тарихий тасаввурлари

Дунёнинг ?ар бир мамлакати, ?ар бир минта?аси саноат ривожланишининг ва демографик yтишнинг маълум бос?ичларини босиб yтиб, ?озирги урбанизация ?олатига олиб келди. Биро?, Д. Гиббс назариясига кyра, дунёнинг барча мамлакатлари бу ёки бош?а ривожланиш тезлиги билан урбанизация жараёнларининг 5 асосий бос?ичларини (бос?ичларини) босиб yтишлари билан тавсифланади:

Россия ?удудларида урбанизация ва и?тисодий ривожланиш

Россия ?удудларида урбанизация ва и?тисодий ривожланиш

Россия ?удудларида урбанизация ва и?тисодий ривожланиш

Россия ?удудларида урбанизация ва и?тисодий ривожланиш

Россия ?удудларида урбанизация ва и?тисодий ривожланиш

Россия ?удудларида урбанизация ва и?тисодий ривожланиш

Россия ?удудларида урбанизация ва и?тисодий ривожланиш

Россия ?удудларида урбанизация ва и?тисодий ривожланиш

Россия ?удудларида урбанизация ва и?тисодий ривожланиш

Россия ?удудларида урбанизация ва и?тисодий ривожланиш

Россия ?удудларида урбанизация ва и?тисодий ривожланиш

Россия ?удудларида урбанизация ва и?тисодий ривожланиш

Россия ?удудларида урбанизация ва и?тисодий ривожланиш

Россия ?удудларида урбанизация ва и?тисодий ривожланиш

Россия ?удудларида урбанизация ва и?тисодий ривожланиш

Россия ?удудларида урбанизация ва и?тисодий ривожланиш

Россия ?удудларида урбанизация ва и?тисодий ривожланиш

Россия ?удудларида урбанизация ва и?тисодий ривожланиш

Россия ?удудларида урбанизация ва и?тисодий ривожланиш

Россия ?удудларида урбанизация ва и?тисодий ривожланиш

– yсиш суръатлари бyйича ша?арларнинг ривожланиши ?ишло? ривожланишидан сезиларли даражада ор?ада ?оладиган бос?ич;

– а?олининг ша?арларга о?ими туфайли ?ишло? жойларининг ривожланиши сустлашадиган бос?ич;

– ша?ар фонида ?ишло? а?олиси улушини камайтириш бос?ичи;

– йирик агломерациялар вужудга келганда ва кичик ша?арлар а?олиси камайиб борадиган йирик ша?арларга а?оли о?имининг кyпайиб бориши бос?ичи;

– ша?арларда а?олининг деконцентрацияси ва ша?ар атрофларида, асосан ?ишло? типидаги yсиш билан тавсифланган бос?ич.

Ша?ар концентрацияси деб аталадиган иккинчи ва учинчи бос?ичлар ?озирги кунда аксарият ривожланаётган и?тисодиётлар учун хосдир.
this