banner banner banner

Баянов Әсхән

Книги автора: Баянов Әсхән

Баянов Әсхән
0
Повестьта заманыбызныҢ актуаль мӘсьӘлӘлӘре ҮзӘккӘ куела. ДӨрес яшибезме? КӨндӘлек гамӘллӘребез кешелек иминлегенӘ янаучы куркыныч кӨчкӘ ӘйлӘнмиме? Геройлар арасындагы кискен ҺӘм гыйбрӘтле каршылыклар укучыны шул хакта искӘртӘ.
Повестьта заманыбызныҢ актуаль мӘсьӘлӘлӘре ҮзӘккӘ куела. ДӨрес яшибезме? КӨндӘлек гамӘллӘребез кешелек иминлегенӘ янаучы куркыныч кӨчкӘ ӘйлӘнмиме? Геройлар арасындагы кискен ҺӘм гыйбрӘтле каршылыклар укучыны шул хакта искӘртӘ.
Баянов Әсхән
0
ҖӘмгыятьтӘге тарихи вакыйгалар кешелӘрнеҢ рухи тормышында да ҮзгӘрешлӘр китереп чыгара. ИҖтимагый идеалныҢ юкка чыгуы шӘхси алдану тойгысы тудыра. Кеше Үз кҮҢелендӘге каршылыкларны ҖиҢӘ аламы? Әхлак кагыйдӘлӘренӘ хыянӘт итмиме? Танылган язучыбыз Ә. Б...
ҖӘмгыятьтӘге тарихи вакыйгалар кешелӘрнеҢ рухи тормышында да ҮзгӘрешлӘр китереп чыгара. ИҖтимагый идеалныҢ юкка чыгуы шӘхси алдану тойгысы тудыра. Кеше Үз кҮҢелендӘге каршылыкларны ҖиҢӘ аламы? Әхлак кагыйдӘлӘренӘ хыянӘт итмиме? Танылган язучыбыз Ә. Б...
Баянов Әсхән
0
Повестьта заманыбызныҢ актуаль мӘсьӘлӘлӘре ҮзӘккӘ куела. ДӨрес яшибезме? КӨндӘлек гамӘллӘребез кешелек иминлегенӘ янаучы куркыныч кӨчкӘ ӘйлӘнмиме? Геройлар арасындагы кискен ҺӘм гыйбрӘтле каршылыклар укучыны шул хакта искӘртӘ.
Повестьта заманыбызныҢ актуаль мӘсьӘлӘлӘре ҮзӘккӘ куела. ДӨрес яшибезме? КӨндӘлек гамӘллӘребез кешелек иминлегенӘ янаучы куркыныч кӨчкӘ ӘйлӘнмиме? Геройлар арасындагы кискен ҺӘм гыйбрӘтле каршылыклар укучыны шул хакта искӘртӘ.
1