Михайло Мондровський
Методичні рекомендації по застосуванню Закону України «Про оренду державного та комунального майна»

Методичнi рекомендацii по застосуванню Закону Украiни «Про оренду державного та комунального майна»
Михайло Мондровський

Запропонованi методичнi рекомендацii дадуть ширше уявлення про змiст та порядок застосування положень Закону, в тому числi з врахуванням iнших нормативно-правових актiв, якi регулюють оренднi вiдносини. Зважаючи на те, що оренда отримала широке розповсюдження та вважаеться одним з ефективних способiв органiзацii бiзнесу, методичнi рекомендацii стануть в нагодi з метою пiдвищення правових знань та для подальшого iх використання при реалiзацii своiх прав та обов’язкiв.

Методичнi рекомендацii по застосуванню Закону Украiни «Про оренду державного та комунального майна»

Михайло Мондровський

© Михайло Мондровський, 2020

ISBN 978-5-4496-9688-5

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

СПИСОК ОСНОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

ВСТУП

Одним iз найпоширенiших цивiльно-правових договорiв у господарськiй дiяльностi е договiр оренди, за яким наймодавець передае або зобов’язуеться передати наймачевi майно у користування за плату на певний строк. Оренднi вiдносини регулюються главами 58 (§1 – §6), 59 ЦКУ та главою 30 ГКУ (§5).

ЦКУ визначае:

1) загальнi положення про оренду (глава 58, §1);

2) оренднi вiдносини за договором прокату (глава 58, §2);

3) оренда земельноi дiлянки (глава 58, §3);

4) правила оренди будiвлi або iншоi капiтальноi споруди (глава 58, §4);

5) оренду транспортного засобу (глава 58, §5);

6) лiзинг (глава 58, §6).

Щодо Господарського кодексу, то його положення щодо орендних правовiдносин слiд розцiнювати як спецiальнi, адресованi суб’ектам, якi займаються господарською дiяльнiстю.

Згiдно з чинним законодавством поняття «оренда» та «найм» тотожнi. Тому все розглянуте нижче щодо оренди (термiнологiя нижче прив’язана до цього термiна) однаково стосуеться i найму.

При укладеннi договорiв оренди державного чи комунального майна, крiм положень ЦКУ та ГКУ, як основних законодавчих актiв, треба враховувати також положення спецiального Закону – Закону Украiни «Про оренду державного i комунального майна», який i буде нами детально розглянутий.

Зазначимо, що у багатьох краiнах, у тому числi i в Украiнi, оренда отримала широке розповсюдження та вважаеться одним з ефективних способiв органiзацii бiзнесу нарiвнi з веденням його на основi приватноi власностi.

Для орендаря залучення активiв за допомогою оренди не вимагае значного стартового капiталу, а витрати на оренднi платежi в подальшому часто окуповуються за рахунок доходiв, отриманих вiд товарiв або послуг, вироблених iз використанням орендованого майна. У свою чергу, орендодавцi отримують доходи вiд передачi майна в оренду, вирiшують проблеми надлишкового майна, забезпечують пiдтримання майна в належному станi, а в деяких випадках за допомогою передачi майна в оренду органiзовують нерозривнi технологiчнi процеси виробництва.

Оренда державного майна – це тема, яка неодноразово розглядалася багатьма вiдомими вченими цивiлiстами через наявнiсть колiзiй в законодавствi, що регулюе взаемовiдносини мiж орендодавцями i орендарями державного майна. При цьому маса мiнiстерств та вiдомств, намагалися вирiшити суперечностi, що виникли, даючи при цьому роз’яснення, якi рiзнилися мiж собою.

Ефективнiсть оренди та ступiнь ii впливу на розвиток економiки держави значною мiрою зумовлюеться повнотою правового регулювання цiеi сфери вiдносин, а також можливiстю вжиття заходiв щодо вдосконалення правотворчоi роботи та усунення суперечностей у правозастосовнiй практицi.

Створення правовоi системи, яка б забезпечила успiшне втiлення в життя полiтичноi, економiчноi та соцiальноi реформ в умовах перетворень держави, спрямованих на iнтеграцiю Украiни у Європейське Спiвтовариство, е надзвичайно актуальним на сьогоднiшнiй день.

Законодавство про оренду е одним з правових iнститутiв господарського законодавства Украiни. Вiдносини щодо оренди державного та комунального майна регулюе насамперед Закон Украiни «Про оренду державного та комунального майна», який в свою чергу покликаний забезпечити пiдвищення ефективностi використання державного та комунального майна шляхом передачi його в оренду фiзичним та юридичним особам.

Не дивлячись на вищевказану функцiю Закону, варто зауважити, що на даний момент виникли, досить таки, несприятливi умови, що впливають на конкурентоспроможнiсть державного та комунального нерухомого майна у порiвняннi з приватним сектором.

Розробка методичних рекомендацiй обумовлена вiдсутнiстю, як таких, комплексних дослiджень оренди державного та комунального майна з метою надання роз’яснень всiм, хто за характером роботи, навчання чи наукових iнтересiв цiкавиться проблемами правового регулювання оренди державного та комунального майна щодо правильного застосування норм, а також надання допомоги у вирiшеннi проблемних питань на практицi, що виникають пiд час оренди державного та комунального майна та сумiжних з нею вiдносин.

Водночас зазначаемо, що методичнi рекомендацii не е нормативно-правовими актами, вони лише мають iнформацiйний характер i не встановлюють правових норм.

Методичнi рекомендацii пiдготовлено на основi Закону Украiни «Про оренду державного та комунального майна» вiд 10.04.1992 №2269-ХІІ у редакцii вiд 24.05.2016.

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ОРЕНДУ ДЕРЖАВНОГО ТА КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА»

На сьогоднi вiдносинам, якi виникають у сферi оренди державного та комунального майна, присвяченi загальнi положення ЦК та ГК Украiни, а також численнi пiдзаконнi нормативнi акти, однак основним спецiальним актом законодавства – е Закон Украiни вiд 10 квiтня 1992 №2269-ХП «Про оренду державного та комунального майна» (в редакцii Закону вiд 24 травня 2016 року).

Закон Украiни «Про оренду державного та комунального майна» покликаний забезпечити пiдвищення ефективностi використання державного та комунального майна шляхом передачi його в оренду фiзичним та юридичним особам. (Преамбула в редакцii Законiв №768/97-ВР вiд 23.12.97; №685-XIV (685—14) вiд 20.05.99)

Крiм того, даний Закон мае унiверсальний характер, оскiльки його положення, якщо iнше не передбачено законодавством i договором оренди, можуть регулювати оренднi вiдносини iнших форм власностi (п. 1.1. Постанови Пленуму Вищого господарського суду «Про деякi питання практики застосування законодавства про оренду (найм) майна» вiд 29.05.2013 №12).

Стаття 1. Завдання Закону

Положеннями вказаноi статтi визначено сферу регулювання Закону Украiни «Про оренду державного та комунального майна».

Вiдповiдно до статтi 1 Законом регулюються:

1). Органiзацiйнi вiдносини, пов’язанi з передачею в оренду майна державних пiдприемств, установ та органiзацiй, пiдприемств, заснованих на майнi, що належить Автономнiй Республiцi Крим або перебувае у комунальнiй власностi, iх структурних пiдроздiлiв та iншого окремого iндивiдуально визначеного майна, що перебувае в державнiй та комунальнiй власностi, якi в свою чергу включають процедуру погодження, надання висновкiв чи дозволiв, встановлення договiрних вiдносин та iх припинення.

Майновi вiдносини, якi виникають мiж орендодавцями та орендарями щодо господарського використання державного майна, майна, що належить Автономнiй Республiцi Крим або перебувае у комунальнiй власностi, що включають сплату орендноi плати, здiйснення ремонтiв, порядок повернення майна у разi припинення чи розiрвання договору, вiдповiдальнiсть сторiн, вiдшкодування збиткiв та нарахування штрафних санкцiй.

2). Вiдносини оренди рухомого та нерухомого майна, об’ектiв майнового комплексу Нацiональноi академii наук Украiни та галузевих академiй наук регулюються цим Законом з урахуванням особливостей, передбачених Законом Украiни «Про особливостi правового режиму майнового комплексу Нацiональноi академii наук Украiни та галузевих академiй наук».

В частинi другiй статтi 1 Закону Украiни «Про оренду державного та комунального майна» використовуеться стара назва цього законодавчого акта, назва Закону iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом №848-VIII (848—19) вiд 26.11.2015 «Про особливостi правового режиму дiяльностi Нацiональноi академii наук Украiни, нацiональних галузевих академiй наук та статусу iх майнового комплексу», однак законодавець не внiс вiдповiдних змiн до вказаноi статтi.

Цей Закон визначае особливостi правового режиму дiяльностi Нацiональноi академii наук Украiни, нацiональних галузевих академiй наук – Нацiональноi академii аграрних наук Украiни, Нацiональноi академii медичних наук Украiни, Нацiональноi академii педагогiчних наук Украiни, Нацiональноi академii правових наук Украiни, Нацiональноi академii мистецтв Украiни – та особливостi управлiння державним майном, яке закрiплено за установами, органiзацiями та пiдприемствами, що перебувають у вiданнi Нацiональноi академii наук Украiни та нацiональних галузевих академiй наук.

Метою Закону Украiни «Про особливостi правового режиму дiяльностi Нацiональноi академii наук Украiни, нацiональних галузевих академiй наук та статусу iх майнового комплексу» е забезпечення ефективного використання державних коштiв та майнового комплексу Нацiональноi академii наук

Украiни, нацiональних галузевих академiй наук щодо задоволення державних i суспiльних потреб.

Вiдповiдно до статей 3, 4 Закону Украiни «Про особливостi правового режиму дiяльностi Нацiональноi академii наук Украiни, нацiональних галузевих академiй наук та статусу iх майнового комплексу» Нацiональна академiя наук Украiни та Нацiональнi галузевi академii наук виступають орендодавцем цiлiсних майнових комплексiв та нерухомого майна, що передано ним державою у безстрокове користування.

Разом з цим, положення з приводу управлiння об’ектами державноi власностi, що перебувають у вiданнi академiй, мiстяться i в Закону Украiни «Про управлiння об’ектами державноi власностi».

Так, згiдно статтi 8 Закону Украiни «Про управлiння об’ектами державноi власностi» об'екти державноi власностi за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв Украiни передаються Нацiональнiй академii наук Украiни, галузевим академiям наук у безстрокове безоплатне користування.

Нацiональна академiя наук Украiни, галузевi академii наук, яким державне майно передано в безстрокове безоплатне користування, виконують щодо цього майна функцii, передбаченi пунктами 1, 3—11, 14, 15, 18—38 статтi 6 Закону Украiни «Про управлiння об’ектами державноi власностi», за винятком повноважень, що стосуються утворення господарських структур.

Перелiк об’ектiв державноi власностi, що входять до майнового комплексу Нацiональноi академii наук, затверджено постановою Кабiнету Мiнiстрiв Украiни вiд 19 лютого 1999 №226.

Варто зазначити, що з метою регулювання порядку передачi в оренду майна Нацiональноi академii наук Украiни (далi – НАН Украiни) (крiм цiлiсних майнових комплексiв) та пiдвищення ефективностi його використання постановою Бюро Президii Нацiональноi академii наук Украiни вiд 15.10.2014 №216, розроблено Положення про порядок передачi в оренду майна, що належить до майнового комплексу НАН Украiни.