СтаВл Зосимов Премудрословски
N’THEBỌCH. Eziokwu ọchị

N’THEB?CH. Eziokwu ?ch?
СтаВл Зосимов Премудрословски

Nch?k?ta a na-ak? banyere nd? nke ala nd? kachas? ala nke nd? Russia d? ike, nd? ezugh? ezu na nd? nwere ?g?g? isi.Ma nd? na-enwegh? ebe obibi Russia anagh? ada mb? ma na-enweta ? joy? n’ihe niile.Enwegh? nd?r? nd?r? ?ch?ch?, enwere naan? nd? d? mfe nke nd? ?j?? a. Ha b? mkp?r? obi nke Russia, ?wa yiri ibe ya ma ak?k? ya niile megheere mmad? niile.Guo ma nwee obi uto, ma ejidela gi. Akw?kw? ak?k? a ka Donald Trump nwere mmas? na…#Ikike niile echekwabara..

N’THEB?CH.

Eziokwu ?ch?

StaVl Zosimov Premudroslovsky

© StaVl Zosimov Premudroslovsky, 2019

ISBN 978-5-0050-9487-2

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

OGWU EGO

ndetu 1

chukwu chara acha

Mgbe m deghara nne m akw?kw? ozi: «B?a mmanu mmanu, mama m!», Agara m ije ebe m na-ach? ?l? ebe nnabata m n? ma chee:

– Kedu ?d?iche d? n’etiti nd? Russia na nd? America na nd? Europe?

– Site na eziokwu na ha na-ebi ndu ma na-eche echiche dabara adaba, anyi di nkpa. – Azara m onwe m ma gawa. Ach?r? m ? drink? mmanya – egwu na ak?. M na-aga, yab? a ga m eji ?gb? ah? banye nha anya nke ?l? ?r? mmep?ta ihe ?f?d?. Ah?r? m na ? na-agba ?ch?ch?r?. An?r? m na n’ak?k? nke ?z? nke nsu na-eme ka mmad? gba nk?t?, mana ?kp?pu ak?k?, enwegh? ike ?s? ng?ng?. M zara otu ihe ah?. Ah?r? m na akpa nduku na-efe efe site na ihe d? n’ak?k? nke ?z? nke nsu, juputara n’ihe m. M gbag?r? agbag?, akpa ah? met?r? ?p?p? nke nk?ta nke ?d? ?gw? a na-amagh? ama, ahap?gh? m ogologo oge. Agakwuuru m ya, nyochaa ya nke ?ma, na, na-enyo enyo ma ? b? na-eche banyere ihe ? b?la, t?ghep?r? ya, ma ebe ah? …, ebe ah??! N’ebe ah? ka ejiri ngwongwo juru n’?n?, ?b?na s?lf? na-ese anw?r?. N’echegh? ihe ? b?la, ad?p?tara m otu, jide akpa Adam site na ap?l ah?, ma na-at?ba ya n’ubu m, m na-agbago ?s? ?s? nke Ferrari n’ebe m na-ere ?l?, na-eri mkpanaka ah? na-agagh? echefu echefu n’?z?.

Ach?r? m ?m? akw?kw? na ibi nd? ozugbo.

G?n? mere mgbe ah??! Kuzya. Lee: ? b? akp? na-acha ?cha, ? b? akpa nduku, ? b?kwa nwa amaala Syktyvkar, ? b?akwutere enyi ya na onye mek?tara: nwa Aldyrbaguy gorge, ugbo «Nye m ka m rie nri», onye ?r? m r?r? na nd?ta na anagh? as? Russian.

– Ebee ka akpa d?? Kuzya j?r?.

– you t?bara ya? – Onye otu Hibru zara aj?j? a.

– Ma ? kwara ?ta?

– Ma g?..??

Agha wee daa ogbi. Mana n’eziokwu, soseji ah? d? ilu-tara ezigbo ?t? ma d? ?t?…

P.S.: Any? res?r? ezin?l? ah? akpa akpa ah? wee kpuchie oke osimiri jup?tara na nzuzu… Egosiputara nn?k? a na…

ndetu 2
Ezi ngosi

Dayb?ch? nke ?z?, maka ?hap? nn?k? ah?, ha kp?bara m n’?t? nd? agha Soviet Union, ya b?, n’usuu nd? agha. N’ebe ah?, n’ime otu ?nwa, echefuru m ihe niile m g?r? n’?l? ebe a na-elek?ta ?m?aka, ?l? akw?kw? ?ta akara, na ?l? akw?kw? sek?ndr? na ?l? akw?kw? ab?? a na-enweta ?z?z? n’okpuru ?n? ?g?g? ah?: nar? asaa na puku asat?, nar? itoolu na iri an? na at?, nar? ab?? na iri an? na an?, nke d? n’aka ekpe nke okporo ?z? ah? site na aj? agba gaa n’?z? nkw?cha. ?z? ?gb? oloko.

Any? guzoro, yab? any? na-an? ?r? mgbe n’?n? ?z? ebe nd? agha na-a cigaret? s?ga n’?n? ?z?. Mgbe ah? nsogbu b?ara na mba any? enwegh? nsogbu. Oge ah? siri ike, na-a pack? s?ga ngwugwu at? kwa ?nwa. Ak?k? any? d?kwa n’ak?k? ala mkpok?ta «Bull udder» na nke a b? eziokwu. Yab? na any? guzoro na-a smoke? s?ga, ma Baba Yaga si n’az? osisi na-ap?ta. N’eziokwu, aha ya b? Jadwiga. ? d? mma. – any? chere, – nwa ?k?k? ochie, n’agbanyegh? ya, any? na-ar? nr? banyere bushes na blakber?. ? na-eti mkpu, na-akw?s?t? echiche any?. ? b? nt? chiri na anya.

– Oh, nd? agha, zaghachi, awww?!

– B, onye nzuzu, kedu ihe ? na-eti, agadi? Any? d? nar? asat? na ab?? na nar? ab?? site na g??! Akpata nsu!!

– Ka?

– Bes! – zara onye ?r? ah? zara. – Kedu ihe ? ch?r?, kwuo, ma ? b? gaa kar?t iri?

– M, kwuru, s? agadi agadi. – ?ch?r? ?ga maka ?r?re, – na ?ch?, – obere ez?, Boryusenka. M ga-etinye ?nwa na teb?l, ?b?lagodi nye m.

– G?n? na-an?nyere g? ugbu a? Aj?r? m, otu nwoke h?r? naan? ezumike n’?l? ezumike, mana n’ihi ihe ?f?d? a na-akp? ha hippos.

– Ka?

– Dras!! Kedu ihe wetara g? M kwughachiri otu olu.

– M ga – enye g? an? ezi … – na – an?gh? ma ? b? na – agh?tagh? aj?j? m, nke ochie zara.

– Ya, n’okporo ?z?, na-efe efe ?ar? okе mmanya.. – M t?r? aro, n’ihu nd? enyi m.

– Ma olee ebe i bi? – j?r? otu enyi

– you bia kwa n’ime obodo wee jua Yadu, uzo anyi nile dara ogbi.

– G?n?? Arsenic, ma ? b? g?n?? M tiwere mkpu na nt? ya, d? ka n’ime igwe okwu.

– Ee e, m h?r? n’anya! Hehe.. J?? Yad Vigu!!

– Ma mgbe ? ga-ab?a? – j?r? onye otu ah?.

– Na ngw?cha izu, n’etiti ehihie! Agagh? m nye ya nri. – zara nne nne wee gaa nak?ta spiky green bushes.

Emechaa m, aj?r? m otu onye ?r? ibe m.

– Comrade, ? egburu еz??

– N’ezie. Ebiri m n’obodo a na-ak? ugbo.

S?nde ab?ala. Any? gbagara AWOL site n’ak?k? aka nri nke nsu. Any? erutere n’obodo nta ah? n’enwegh? nsogbu ? b?la, ? b?gh?kwa ihe siiri any? ike ?ch?ta ?l? ya, ?kachas? ebe enwere ?l? ise n’obodo ah?, yana ?l? nkwari ak? nke nd? ?r? na-akwaga ala, osisi. B?a p?tara na ya. Ya onwe-ya na achicha, na nnu, ma ach?tara ya. Any? riri nri eke ma more?? ihe ?.? more? kar?.

– ? d? mma, nwany? ochie? – onye otu malitere. – olee ebe ez? di?

– Ee, ? b? ez?, ? h?r? n’anya n’?ba. ? zara wee banye n’ime ?l?. ? na-ewere ngwugwu ?kara-?kara. ? na-emeghe ma m?p?ta mma agha nke nar? af? nke ise BC, ihe doro anya site na af?. Aj?r?ja, aj? an? ma jiri aka ya kechie teepu eletrik.

– Lee, ?m?-nwoke, nke a b? Joseph m, nke gara az? na Agha Warwa Mb?. Mgbe ? na-ar? n’?l? ?r? an?, o biiri ma bep? onye ? b?la: ?b?na ehi na ?k?k?.

Ah? erugh? m ala ile ya na Stakhanovsky, anya na-enwegh? at?. Enyi wee were mma ah? n’aka onye nwe ya…