СтаВл Зосимов Премудрословски
SOVIET MUTANTSI. Gülməli fantaziya

SOVIET MUTANTSI. G?lm?li fantaziya
СтаВл Зосимов Премудрословски

Burada GALUPY adlanan ?ernobil zonasindan ?ixan n?v? mutantlari, BLACKS deyil?n Chelyabinsk mutantlarina h?cum etdil?r. Semipalatinsk n?v? poliqonundan, Qrizha Gemoroev adli basqa bir mutantla dostluq ed?n STASYAN adli bir ke?i s?r??sini g?tirdik… V? hamisi canlari ugrunda vurusdular…Putinin sevimli romani.# B?t?n h?quqlar qorunur..

SOVIET MUTANTSI

G?lm?li fantaziya

StaVl Zosimov Premudroslovsky

© StaVl Zosimov Premudroslovsky, 2019

ISBN 978-5-0050-9153-6

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

RABUKA ILK

?vv?lc? apulase

ke?i s?r??

Ke?mis SSRI-nin (indiki Qazaxistan) v? ?inin s?rh?ddind?, Semipalatinsk vilay?tinin c?nub-s?rqind?, Ayaguz s?h?rinin yaxinliginda, «Oh ?k?z» olaraq t?rc?m? olunan, s?rxos isl?y?n elm adamlarinin s?hl?nkarligindan ?ld? edilmis bir yoluxmus radioaktiv atmosferi olan bir n?v? sinagi var. ?traf m?hit boyunca tez-tez f?rqli mutasiyalar meydana g?lm?y? basladi, f?rqli mutasiyalar: sonra bir bas qoyun g?vd?sind? iki bas dogulacaq; sonra iki quyruq – bir k?rt?nk?l? v? ya ilan; sonra ?? ayaq v? bir ?l, yerli sakin Temujin (?ingiz xan) n?slind?n. V? normal olaraq, m?s?l?n, S?r?? Stasyan kimi doganlar oldu.

B?d?nind? he? bir b?d?n q?suru yox idi, h?r sey oldugu kimi idi: quyruq, gaga, g?zl?r v? daha ?ox… H?r sey bir s?r?? kimi idi, ancaq damaq problemi vardi. Daha dogrusu, he? bir l?l?k yox idi v? o, tamamil? ke??l idi. Buna g?r? d?, dogusdan b?ri, ??tin h?yati, ?n azi bir az ?irpinan bir toyuqdan daha pis bir yerd? yer ?z?nd? ke?irm?y? m?cbur oldu. Ancaq b?zi it v? ya k?rt?nk?l?d?n, evsiz v? ya si?andan daha pis bir sey yoxdur… Qisasi, he? vaxt g?y? qalxma, t?kl? qohumlari kimi, ona s?sl?n?n v? al?aldici s?kild? lag ed?n, yuvalardan qisqiran, artiq t?kl? balalar. H?tta Stasyan h?tta onun ?st?n? bosaldi – ke??l s?r?? k?d?rl? basini asagi salib, basqasinin qus damlalari ?trafinda axan ruhunda agladi. V? h?r g?n. Ancaq o, h?qiq?t?n ?ox u?maq ist?di, yuxuda yuxusuz qalmis, bir d?f?d?n ?ox u?maga ?alisdi, sonra realliq x?yal deyil v? Java-ya si?rayaraq yuxu yuxusundaki birisi, ke??l qanadlarini bir daha yumradi, atladi v? yer? yixildi… v? h?tta alnindan, sonra quyruq s?m?y?nd?n vuraraq bas verdi. Sad?c? c?hd etm?diyi, ancaq l?l?kl?rini ?v?z etm?diyi bir sey.

Bir d?f? taleyi ke?m?mis s?alanan s?r??y? m?rh?m?t etdi v? bir daha onu yandirmaq ist?y?n bir pisikd?n qa?araq qarganin ??r?k bir c?s?din? rast g?ldi. Maggot qurdlari m?rhumu yaxsi disl?yir v? l?l?kl?r sad?c? bir insanin zibil qutusuna yaxin yerd? bir skelet? uzanirdi. P?nc?l?ri il? iki l?l?k g?t?rd? v? qanad kimi silk?l?di v? o, ?evrilib yerd?n ?ixdi. X?yalinda y?ks?k v? s?mada ?irpilan bir qartal oldugunu v? s?h?r yem?yind? bu ke??l pisiyi izl?diyini, o d?vrd? atmosfer? qism?n radiasiya il? keyfiyy?tsiz n?v? sinaqlari n?tic?sind? z?r?r ??kmis bir kasib h?myerlisini, ?lil adami tutmaq v? canlandirmaq ???n s?y g?st?rdiyini x?yal etdi. L?l?kl?ri p?nc?l?rind? tutub barmaqlarini ovusdurmaq ?lverissiz idi, ?st?g?l ayaga qalxmaga ?yr?sm?misdi, x?sus?n l?l?k quyrugu olmadigindan v? Stasyan s?kan ed? bilm?diyi ???n sola, saga, yuxariya v? asagiya d?nm?li, yer? enm?li, d?nm?li idi. gaga v? ?irpinaraq yenid?n c?nn?t?. B?li, tualetd? alt-?st olmursan. T?cili enis etm?k m?cburiyy?tind? qaldim, bu da k?ll? v? gaga yaralanmalarina s?b?b oldu, ??nki ?mumiyy?tl? onlari da yavaslatdilar. ?lb?td? ki, bu kimi u?magi qisa m?dd?t ?vv?l, l?l?kl?ri yaxinlari t?r?find?n g?t?r?l?r?k yenid?n yasamaga basladi, sag qaldi, qa?di v? gizl?ndi. Ancaq sonraki t?qibd? yen? d?, ?n azi bir s?r?? b?nz?r bir g?r?n?s?n? geri ?evirdi v? sagaldi. Ancaq bir d?f? Stasyan m?v?ff?qiyy?tsiz bir s?kild? yeni bir insan, evsiz, h?l? isti, jele kimi, m?d?-bagirsaq traktinin tursu qoxulu m?hsuluna girdi. Bir s?zl?, bagisla. Duygu xos deyildi v? yuyulmaq lazim idi, amma su ?atismazligi var idi: axirda ??l zonasi. Insanlar quyudan su g?t?r?rl?r. ?ay yayin ortasina q?d?r quruyur, basqa alti ay ?rzind? yagis yagmayacaq, g?n?s ?z zirv?sind?dir. Bok quruyub ?z-?z?n? yox olana q?d?r g?zl?m?li olacagiq – Stasyan y?ks?k s?sl? d?s?nd? v? g?n?sli t?r?f? ged?r?k k?r?yind? uzanib g?zl?m?y? basladi.

V? bu zaman Stasyanin he? bir t?s?vv?r? olmayan yaxinliqdaki yasil zog u?an bir ovuc yaxinlasirdi. Xeyr, h?yatinda mil??kl?ri g?rd? v? h?tta onlari yedi, ancaq piv? ???n kraker kimi yalniz ?l? v? quru. Yasayis, qusunun m?d?si ???n qirintiya ?evrilm?m?k ???n ?mumiyy?tl? onu dolasirdi. Axi, quslar m?d?l?rini ?eyn?yirl?r. Bu anda, c?lladin ?tri v? taninmayan bir g?r?n?s, at yemi par?asi kimi, ov?uluq x?susiyy?tini sinekl?r ???n b?y?k bir yirtici qus kimi gizl?tdi. Roy s?r??nin basini ?uvalin ?st?n? atdi v? bir nahar enis etdi, d?rhal daldi, ancaq orada deyildi. Zibil g?zl?rin qarsisinda qalin idi v? b?dxah acg?z mil??kl?rin ayaqlari b?t?n b?d?n? yapismisdi. Zaman zaman sinekl?r yerind?c? d?yisdi v? bununla da p?nc?l?rinin n?hay?t qidaya yapismasinin qarsisini aldi. ?sas u?anlar yalniz yerl?rini d?yisdirm?k ?mri verm?k ist?yirdil?r, onu Stasyanin a?iq g?z? il? dayandiqda, qarsisinda onun tumurcuqlarinin ucunda yerl?sirdi.

– Dayan!! Stasyan susdu.

– S?n kims?n?? – lider qorxmadan sorusdu – m?n s?nin aganinam, basa d?s?rs?n?

– B?li.

– ?agiril, qulum!

– Bal … – Nec??

– Bal…

– B?y?k mil??k bal?

– Siz sad?c? bil?rsiniz: «Bal u?maq.»

– U?us bal … – Stasyan basini t?rp?tdi. – niy? bal?

– Sirin biri, bilirsinizmi? Arilar geyir…

– Bal, yoxsa n??

– S?nin fikrinc? – Bal, amma bizim fikrimizc? – Bal. Yaxsi, u?duq…

?sas mil??kl?r p?nc?l?rini yirtmaga ?alisdilar, amma ?ox gec idi v? bir anda qanadlarini ?irpdilar, ancaq cazib? q?vv?si s?r??ni h?r?k?tsiz tutdu v? o, tullanmaq v? tweet etm?k lazim oldugunu basa d?sd?:

– Evrika!!! – v? bir ninja kimi k?r?yini b?kd?. U?urlar hava axini tutdu v? ke??l kisini yerd?n yuxari qaldirdi. Yaxinliqdaki zibil qutusundan, eyni pisik yerind?n t?rp?ndi v? canli s?s-k?yl? q?hv?yi u?an topaya t?r?f atladi.

– Ali, ali, u?un Bal!!! – Stasyan insanlar v? pisikl?r ???n basa d?s?lm?y?n bir dild? qabiqladi, amma sinekl?r onu basa d?sd?l?r v? yoldaslarinin on besi yedikd?n sonra d?rhal onun ?mrl?rin? y?z faiz ?m?l etdil?r. Bel?likl? o, ocagin ustasi oldu v? onlarin ke?mis lideri k?n?ll? olaraq pilot pilotu v?zif?sini q?bul etdi v? b?t?n qohumlarinin adindan razilasdi ki, Herr Stasyan onlari yem?s?, ona s?daq?tl? xidm?t etm?y? hazir olacaqlar. Bel?likl?, ke??l s?alanmis s?r?? quslar sirasina girdi v? ?st?lik, qohumlari kimi h?qiqi Qartal kimi iki d?f? daha y?ks?k v? daha y?ks?k u?maga basladi.

Q?rurlu bir qartal g?y? ?irpildi v? bir r?qibin yerd?n ona yaxinlasdigini g?rd?. K?ndd?n ?vv?l he? kim Qartalin s?viyy?sin? qalxmaq h?ququna sahib deyildi v? etmirdi v? bu …?!? – sad?c? lovgaliq v? cahillik!! – Qartal fikirl?sdi v? Stasyani p?nc?si il? tutdu v? d?hs?tli, g?cl?, iri tumurcuquna g?tirdi.

– S?n kims?n???? o, b?t?n g?yl?rd? bir qrammofon kimi b?y?d? v? g?zl?rini ?sl dagliq kimi b?y?d?, bir s?r?? cirildayan cadavous s?r??, yirtici, mikrofon m?g?nnisi kimi t?k?rd? v? yapisan mil??kl?ri u?urdu. Bir ne?? y?z mil??k d?rhal, p?nc?l?ri olmadan u?uruldu.

– Yaa? Uh, m?n bu… Qartal. – heyr?tl?nmis, titr?y?n bir s?sl? Stasyan cavab verdi. – tee, uh… da yirtici.

– Sahibind?n tutun, biz sizinl?yik!!! – xor s?sl?ndi v? pi?ildadi, qalan yarim milyon u?du.

– Qartal, yoxsa n??! B?li? – Qartal tumurcuqlarini a?di ki, t?kc? bir s?r?? deyil, h?m d? he? qorxmayan u?anlara da uygun g?lsin: g?zl?rini daraltdi v? d?rhal yumruqlandi.

– ?lb?td? m?n Oryolam! – Stasyan qisqirdi v? g?y?n ?z?l?li bir canavarinin caynaqlari altindan ?ixmaga ?alisdi. Ancaq usaqliqdan qartal, b?t?n usaqlar kimi, qidiqlamaqdan qorxurdu v? l?tif?ni v? eyb?c?rliyi ?zm?k ist?yi ugursuz oldu. S?r?? t?r?find?n x?yan?t ed?n sinekl?r, b?t?n g?cl?ri, qanadlari v? proboscisl?ri il? topuqlari, qartalin ayaqlarini qidiqladilar.

– Vah vah vah vah!!! – zorla g?ld?, c?nn?tin h?qiqi bir yirticisi, yerli cografi m?vqeyi, sonra d?z? bilm?di v? q?dr?tli pen??l?rini a?di. Sparrow onurganin s?m?kl?rini d?z?ldib q?rurlu bir m?vqe tutdu.

– B?li! M?n s?nin kimi qartalam! – S?r??, s?sini, oktavasini bes? endirdi v? bir m?bahis?d?n ?sk?rd?.

– V? n?dir, ?sk?r?k? – Orel Stasyan daha sakitc? sorusdu.

– U?ark?n bagislan. Peel, his? verilmis, baldir … – qarisqa, r?qs, s?r?? il? cavab verdi.

– Balel, deyirs?n? – ?irpinan Yirtici ikinci p?nc?si il? iyn?sini cizdi. – v? n? q?d?r ki?ik??

– Basqa bir parodiya!! B?li?! – D?s?nm?d?n, Stasyan s?n?tkarliq c?sar?tin? tamamil? gir?r?k cavab verdi.

– Hey, yen? qaralmisdim … – ke??l Qartal ???n. – B?s bu q?d?r qoxu n?dir? Fuh, ??r?y?rs?n? – Dag?st? dayagi qirisdi. – t?rl?yirs?n

– Xeyr, ey b?y?k qardasim! M?n, sad?c? … – s?r?? s?rt cavab verdi.

– ??kildi. – pi?ilti il? agsaqqal u?du bal, indi pilot. – ??kdiyinizi s?yl?yin, m?n t?z?, ??r?k yem?mis?m…

sad?c?, ?ox otel yeyin.

– M?n yemir?m, moron. – Stasyan s?rd?.

– Kim, bu s?n? pi?ildayir? – Esitdim v? ?s?bil?sdim, qartal ehtiyatli idi v? ?trafa baxdi.

– Bu, bal u?usu … – ?z?m? tanitmaq ist?dim, paketd?ki ?sas v? yegan? mil??k, amma s?r?? cigiri il? yan-yana s?r?s?r?k x?b?rdar etdi, ??nki g?st?rici barmagi il? usaqlarin t?rbiy?si qadagandir.

– N? n?v undur? Adin n?dir? – t??cc?bl? Qartal sorusdu.